De zieke werknemer

3 januari 2022

In dit artikel wordt kort ingegaan op de juridische en financiële gevolgen voor de werkgever indien één van de werknemers ziek is. In geval van een bedrijfsongeval (accident de travail) of een aan werk gerelateerde ziekte (maladie professionnelle) is een specifieke procedure van toepassing die hier niet wordt behandeld.

Uitkering bij ziekte

Indien een werknemer in Frankrijk ziek wordt, dient hij bij de huisarts een ziektebriefje (arrêt de travail) te gaan halen en dit binnen 48 uur aan de werkgever en de ziektekostenverzekering (CPAM) te sturen. De CPAM keert dan na 3 dagen een vergoeding per dag uit (de zogenoemde Indemnités Journalières de Sécurité Sociale- IJSS) van ongeveer 50% van het nettosalaris.

Na een aantal maanden wordt deze vergoeding vervangen door een uitkering van de verplicht door de werkgever afgesloten aanvullende ongevallen- en overlijdensverzekering (prévoyance).

De werkgever dient zelf:

  • In sommige gevallen de eerste 3 dagen van het ziekteverlof het salaris door te betalen
  • Gedurende een aantal maanden de uitkeringen aan te vullen tot een bepaald percentage van het loon.

Deze verplichtingen hangen af van de bepalingen van de toepasselijke CAO en het aantal dienstjaren van de werknemer.

De kosten die ten laste van het bedrijf komen, zijn hierdoor relatief beperkt.

Subrogatie

Omdat de uitkeringen van de instanties vaak langzaam op gang komen, betaalt de werkgever vaak het gehele loon door en wordt dan gesubrogeerd in de rechten van de werknemer.

Relatie werkgever-werknemer

De werknemer is vrijgesteld van werk maar blijft gebonden aan een loyaliteitsverplichting jegens zijn werkgever.
Anders dan in Nederland, wordt de werkgever niet geacht contact met de werknemer op te nemen (een kaartje of bloemetje sturen mag wel) en van zijn kant zal de werknemer ook meestal niets laten horen.

Keuring door de médecin du travail bij terugkomst

De werknemer die terugkeert na 30 dagen ziekteverlof of van zwangerschapsverlof dient binnen 8 dagen na de hervatting van het werk een bezoek af te leggen bij de médecin du travail (te vergelijken met de ARBO arts) die de werknemer goedkeurt, afkeurt, of goedkeurt onder bepaalde voorwaarden (niet reizen, niet tillen, gedeeltelijk vanuit huis werken, …)

Beëindiging arbeidsovereenkomst tijdens ziekteverlof

Het is verboden een werknemer te ontslaan op grond van zijn gezondheid (dat zou discriminatie zijn). Ontslag om deze reden is nietig en leidt desgevraagd tot herintegratie van de werknemer.
Wel kan de werknemer worden ontslagen omdat zijn lange en/of veelvuldige afwezigheid de organisatie van het bedrijf verstoort. In dat geval dient de werkgever deze verstoring te bewijzen alsmede aan te tonen dat hij de werknemer niet op een andere manier kan vervangen (middels uitzendkrachten bijvoorbeeld) waardoor het absoluut noodzakelijk is een andere werknemer met een contract voor onbepaalde duur (CDI) in dienst te nemen.
Veel CAO’s voorzien in een garantie d’emploi, een bepaalde periode tijdens welke het behoud van de baan gegarandeerd wordt en het verboden is de werknemer te ontslaan op grond van zijn afwezigheid wegens ziekte.

Tenslotte is het mogelijk, wanneer beide partijen daarmee instemmen, het contract te beëindigen middels een rupture conventionnelle.